Bible ReaderLAATAANOOJI

Nastuki

Laataanooji ɗum deftere habaru fuɗɗam kuuje. Haa fuɗɗam, Allah tagi asamanji e lesdi e ko woni nder maaji fuu. Koo nde Aadamu nasti nder hakke, Allah taaskitini kisndam yimɓe duniyaaru.

Allah suɓi Ibrahiima, laatini mo seeɓoore kisndam ngam ummaatooje duniyaaru fuu. Daliila alkawal ngal Allah haɓɓi bee maako, Allah hebbitini iinaaji muuɗum fuu bee maako e hokki mo danygol. Kaŋgol laati ummaatoore Isra'iila. Yeesu Almasiihu o goɗɗo Isra'iila, kaŋko waddani ummaatooje fuu kisndam ɗa'am.

Deftere nde'e winndaama ngam hollugo mbooɗeeŋga e gooŋgaaku Allah heedi tagaaɓe mum. Nde ɗon holla nuɗɗinki yimɓe ɓe Allah adilini.

Tokkindirki haalaaji:

Allah e yimɓe ɓe o tagi 1—11

Tageeki asamanji e lesdi e ko woni nder maajum fuu1—2

Fuɗɗam hakke e bone 3

Diga Aadamu haa yotto Nuuhu 4—5

Nuuhu e ilam tuufaana 6—10

Suudu towndu haa Baabila 11:1-9

Allah e alkawal mum bee Ibrahiima 11:10—50:26

Diga Sem haa yotti Ibrahiima 11:10-32

Ibrahiima e Isiyaaku e Yaakubu 12—35

Danygol Isuwa 36

Danygol Yaakubu: Yusufu e deerɗum'en 37—45

Isra'iila'en haa lesdi Misra 46—50